วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

"คนการจัดการ" กับ ตลาด 4P กับ 7Pผู้เขียน สุดเขต เขียวอุไร E-mail : Sudkhed2@gmail.com


"คนการจัดการ" กับ ตลาด 4P, 7P

ส่วนผมสมทางการตลาด หรือ Marketing Mixed บอกไว้ว่า มี  4 อันได้แก่ Product  Price Place Promotion ในขณะที่ 7P เพิ่มมาอีก 3 P ได้แก่ 5. People , Employee คือ ด้านบุคคล หรือ พนักงานขององค์กร จะต้องมีความสามารถในการตอบสนองผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และ มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ หรือ เพื่อการสร้างค่านิยมให้แก่องค์กร  6. Physical  Evidence / Presentation เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวมให้กับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงทั้งด้านปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพอื่นๆ และ 7. Process กระบวนการต่างๆ ในการจัดการด้านสินค้าและบริการ มีระเบียนข้อปฏิบัติที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ

นั่นน่าจะหนีไม่พ้นกับหลักการจัดการ ของนักการจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ไม่่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นซึ่งสูตรสำเร็จ เพราะเมื่อนำหลักการของนักการตลาด + นำหลักการจัดการของนักการจัดการ มารวมตัวกันแล้วน่าจะเป็นแขนงความรู้ที่เป็นองค์รวมได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากหลักการเรียนรู้ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักนั่นเอง

เมื่อ 10 ประเทศรวมตัว และ ระยะเวลาได้รุกคืบคลานเข้ามา หน่วยงาน ธุรกิจ องค์กร กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ค้าส่ง หรือ ค้าปลีก เริ่มมีการพัฒนาบุคลากรของตัวเองเพิ่มยิ่งขึ้น ไม่รอรี ที่หวังเพียงแต่จะ Outsource คนจากต่างด้าว เข้ามาเพียงอย่างเดียว แต่ ความเป็นนิยมไทย ก็สร้างสามัญสำนึกให้องค์กรเหล่านั้นเริ่มหันมาพัฒนา บุคลากร เพื่อให้เทียบเคียงกับความ ความสำคัญ จึงไม่ได้มีความแตกต่างกัน อาจมีความหมายในองค์รวมเดียวกันเสียด้วยซ้ำไป เพราะบุคลากรเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาหลักการต่างๆ ไม่ว่าเป็นหลักการตลาดที่มีมุมมองทางด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น  หรือ หลักการจัดการที่เพิ่มการยืดหยุ่นในด้านต่างๆ  แม้กระทั่งหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นแขนงการเรียนในหน่วย การบริหารธุรกิจ ก็มีส่วนผสมการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ใกล้เคียงกัน หรือ คล้ายคลึงกันด้วยซ้ำไป ในศาสตร์และศิลป์ที่มองเห็นถึงองค์รวมแห่งความคิด
           
การพัฒนาหลักการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ หรือ ด้านองค์กรต่างๆ ทั้งที่แสวงหาผลประโยชน์ และ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ ก็ตาม จึงต้องหวังพี่งพิงบุคลากร หรือ พนักงานขององค์กร ที่เป็นทรัพยากรสำคัญ เพิ้อที่จะต้องสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้บริการ โดยเรียกรวมในที่นี้ว่า "ลูกค้า"  ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

อีกทั้ง บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นมิติที่อยู่เหนือจากความคิิด และ เป็นสื่อสิ่งเดียว ที่สามารถเปลี่ยนบริบทต่างๆ ในสังคมได้ง่าย และ ดีที่สุด 
ในทุกๆ ด้านขององค์กร จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ นักการจัดการจะขาดเสียไม่ได้ในส่วนนี้ไป รวมทั้งถึงเป็นการสร้างคุณภาพโดยรวมให้กับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ องค์กร ฯลฯ รวมถึงทั้งด้านปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพอื่นๆ อีกด้วย 

ตัวอย่างจากหลายสือ จะแสดงให้เห็นว่าหลักการตลาดไม่ได้มุ่งเน้นที่การขายเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิม โดยสร้างความพึงพอใจให้มากที่สุด เนื่องจากฐานลูกค้าเดิม เป็นส่วนที่คงต้องรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อสูญเสียไปแล้วจะไม่มีโอกาสนำกลับคืนมาได้อีกเลย นั่นหมายถึงการสูญเสีย Market Share ไปอย่างน่าเสียดาย อีกทั้งควบคู่ไปกับ การขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดเช่นเดียวกันกับการรักษาฐานลูกค้าเดิมนั่นเอง และ การสร้างคุณภาพให้กับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้ปัจจัยทางด้านสังคม ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมในการรักษา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ที่เกี่ยวเนื่องกับ ค่านิยม สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ก็ยังถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ในขณะที่ ธุรกิจ จะต้องดำเนินการกระบวนการต่างๆ ในการจัดการด้านสินค้า มีระเบียนข้อปฏิบัติที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ก็ถือเป็นบทบาทสำคัญที่จะต้องมี เนื่องจากการบริการที่ชัดเจน และ รวดเร็ว ถือเป็นความประทับใจเริ่มแรกของการใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า นอกเหนือจาก 4P 7P ในอนาคต อาจมี 9P ที่เพิ่มเรื่องของการธำรงค์ไว้ซึ่งการรักษาเอกลักษณ์สำคัญของสินค้า ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ เช่น Product Brand Royalty ที่ทุกกิจการจะต้องมีและเพิ่มเติม แม้กระทั้ง Product stakeholder อาจมีส่วนสำคัญในการร่วมทำธุรกิจ อีกด้วย  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด นักการตลาดส่วนใหญ่จะคาดการ หรือ คาดคะเนความเป็นไปได้จาก Demand ของประชากร และ อัตราการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวม แต่ในกระทั่ง มีบางกลุ่มที่แอบซ่อน และ สามารถขยายฐานการตลาด ก็ยังมีอีกมากที่ยังไม่มีหลักการตลาดเข้าถึง มุมมองทางการตลาดจึงเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีการพัฒนานักการตลาดได้อย่างชัดเจน ซึ่งนักการตลาดในปัจจุบัน ไม่เพียงจะพูดแค่เก่ง หรือ พูดแค่ดี หากแต่ยังต้องมีพัฒนาทางการคิด วิเคราะห์ และ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เท่าทันการเรียนรู้ของลูกค้าที่มีองค์ประกอบทางความคิดที่สูงขึ้น

ในฐานะของนักการจัดการ หรีือ คนการจัดการ ก็อาจจำต้องเป็นเช่นเดียวกัน ที่ไม่ใช่มุ่งหวังเพียงแต่การวางกรอบการปฏิบัติตามแนวทางของวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การนำศาสตร์และศิลปด้านอื่นๆ มาปรับประยุกต์ใส่ลงไป เพื่อให้กรอบและแนวทางของวัตถุประสงค์สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม แต่ คงอยู่ในบริบทสำคัญของ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงควรเป็นสิ่งดี ในสภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านในสังคม และประเภท ทำให้นักการจัดการ จะต้องเป็นหนึ่งหน่วยสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อน โดยใช้หลักและทฤษฎีการจัดการ มาประยุกต์ใช้ ดังเช่น คนการตลาด หรือ นักการตลาด ที่ต้องพัฒนาแนวทางและมิติมุ่งหวังทางด้านการตลาดให้เติบโต ตามหลักดีมาน และ ซัพพลาย ที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต              

            ในภาวะกดดันจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ค่านิยม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงเทคโนโลยี  นักการจัดการ จึงต้องมีการพัฒนาแนวทางการจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มองเห็นทักษะและความสามารถพึ่งจะพึ่งพิงนักการจัดการที่มีความรู้ และ ความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน และ ดีเยี่ยม ทำให้นักการจัดการที่ดี ไม่ใช่ควรจะมีความรู้ที่เรียนรู้แต่เพียงด้านการจัดการ แต่จะต้องเป็นอัจฉริยะทางการจัดการ และ กูรูทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และ อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย....แสดงความคิดเห็น